Veteranen

 

Terug

 
  

De Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands Indië en

 Nieuw Guinea, Korea, maar ook Libanon, Cambodja, Irak, Ruanda, Angola, Haïti en voormalig Joegoslavië. Het zijn brandhaarden waarbij de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia operationeel is ingezet. Vaak met gevaar voor eigen leven heeft menig (ex-)militair het dienen van het vaderland heel letterlijk moeten nemen. Daarbij hebben deze veteranen onuitwisbare ervaringen opgedaan. De Nederlandse staat is hen veel dank verschuldigd. In dit opzicht heeft defensie een extra verantwoordelijkheid. Vanuit die verantwoordelijkheid is een beleid ontwikkeld dat stoelt op zorg en erkenning.

Wie is Veteraan?
Het ministerie van Defensie verstaat onder veteraan: alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

Erkenning en respect
Het beleid van Defensie is erop gericht dat militairen die zich voor het vaderland hebben ingezet, recht hebben op erkenning en respect. Ook geeft Defensie hen, indien gewenst, hulp bij de verwerking van de nadelige gevolgen van hun dienstvervulling onder oorlogsomstandigheden, zowel fysiek als psychisch.
Daarnaast is een aantal financiële maatregelen getroffen, zoals het uitbetalen van achterstallig soldij voor Nederlandse militairen die in de jaren 1943 tot 1945 in Duitse krijgsgevangenschap hebben geleefd; en een pensioenvervangende uitkering voor dienstplichtigen die in de periode van 1936 tot 1962 vijf jaar of langer werkelijke dienst hebben vervuld en daar nooit een pensioen voor hebben ontvangen.
Ook kunnen dienst- en reserveplichtigen en oorlogsvrijwilligers, die hun militaire dienst gedurende meer dan twee jaar, doch minder dan vijf jaar hebben vervuld, waarvan een gedeelte tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea, aanspraak maken op een eenmalige erkenningsuitkering van 454 euro. De uitkering geldt ook voor weduwen. Verdere informatie hierover kunt u aanvragen bij: Ministerie van Defensie, Uitkering Veteranen 2 - 5 jaar, Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade. (telefoon 045-5469997).

Veteranenpas
Nederlandse veteranen kunnen aanspraak maken op een zogenaamde veteranenpas. Deze pas geeft recht op tal van faciliteiten, zoals een gratis abonnement op Checkpoint, een tijdschrift voor oude en jonge veteranen, een gratis abonnement op één van de defensiemaandbladen (Alle Hens, Legerkoerier of Vliegende Hollander) en twee keer gratis reizen met het openbaar vervoer om naar keuze herdenkingen en Open Dagen van de krijgsmacht te kunnen bijwonen. De veteranenpas kan worden aangevraagd bij het Veteraneninstituut.

Veteraneninsigne
In 2003 is ten behoeve van veteranen het nieuwe veteraneninsigne ingevoerd. De eerste exemplaren werden op 20 januari uitgereikt door staatssecretaris Van der Knaap. Het insigne (zie foto) symboliseert een algemene waardering voor het belangrijke en risicovolle werk dat de veteranen in het verleden hebben verricht. Daarnaast heeft het een belangrijke functie voor de herkenning van veteranen onderling. De insignes komen ter beschikking van iedereen die bij het Veteraneninstituut staat ingeschreven als veteraan met een Veteranenpas. Voor het insigne hoeven geen aparte aanvragen te worden ingediend, het wordt automatisch toegezonden aan iedereen die er recht op heeft.

Belangrijke telefoonnummers en adressen

Defensievoorlichtings- en Veteranencentrum
Kalvermarkt 38
2511 CB Den Haag
Tel: 070-3188802
Veteraneninstituut
Postbus 125
3940 AC Doorn
Bezoekadres:
Willem van Lanschotplein 2, Doorn
Tel. 0343-474150
Fax. 0343-474114
e-mail: info@veteraneninstituut.nl
Stichting Dienstverlening Veteranen
Postbus 250
3940 AG Doorn
tel; 0343 474150
fax; 0343 474155
Veteranen Platform
Audrey Hepburnlaan 4
Postbus 125
3940 AC Doorn
tel; 0343 474101
fax; 0343 474104
BNMO Bondsbureau
Willem van Lanschotplein 2
3940 AC Doorn
0343 474110
UWV/USZO/Defensie
Oude Lindestraat 70
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen
045-5799111
ABP/Militaire Pensioenen
Oude Lindenstraat 70
Postbus 4476
6401 CZ Heerlen
045-5796255
REACTIES OP DEZE SITE

In de Defensiekrant van 16 januari stond bijgaand artikel dat ik je als bijlage toestuur.
Wellicht dat  het leuk is dit op de TRSI-site te vermelden meer Trissers
hiervan graag in het bezit komen van een 'blijk van waardering'.

Met vriendelijke groet,

Sjef Smeets
73-5
A-Cie 2e Pel.


NIEUWE ONDERSCHEIDING BIJ LANDMACHT

 DEN HAAG – De landmacht heeft er een onderscheiding bij gekregen. Als blijk van waardering voor langdurige operationele dienst komt al het actieve militair personeel, dat gedurende langere tijd heeft gediend bij een parate eenheid of staf – onder bepaalde voorwaarden - in aanmerking voor de Landmachtmedaille

voor Operationele Dienst. Voor toekenning van de versiering gelden uiteraard voorwaarden en uitzonderingen. Elke KL-militair kan de onderscheiding slechts één keer toegekend krijgen. Een uitzondering op het vereiste dat men op het  moment van aanvraag in actieve dienst moet zijn, vormt de groep van voormalige TRIS-militairen buitendienst. Zij komen, indien zij aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, ook in aanmerking voor de onderscheiding. De onderscheiding kan door individuele militairen worden aangevraagd door middel  van een aanmeldingsformulier, dat beschikbaar is bij de personeelsdienst van het  eigen onderdeel. Of via de personeelspagina op het intranet en eventueel bij de Directie Personeel en Organisatie (DP&O/KL, sie IPB/BPZ, postbus 90820, 2509 LV Den Haag, MPC 58A, tel. 070 - 316 94 56). In beginsel dienen aanvragers het formulier in te dienen via de eigen personeelsdienst. Alleen indien dit niet mogelijk is (zoals in het geval van de voormalige TRIS-militairen die de dienst hebben verlaten), kunnen zij het formulier ook rechtstreeks naar DP&O sturen (zie bovengenoemd adres).

 (Bron: defensiekrant, 16 januari 2003

www.defensie.nl/nieuws/defensiebladen/content/defensie.html)